Lees hier onze privacy policy | Curators of Curiosities
Curators of Curiosities is een creatieve verzameling van contemporaine curiositeiten. We schrijven over kunst, design en mode.
1448
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-1448,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Privacy policy 

1 ALGEMEEN

1.1 Deze privacy policy (“Privacy Policy”) behandelt de verwerking van jouw persoonsgegevens als een onderdeel van jouw gebruik van onze Website (de “Website”). Deze verwerking wordt uitgevoerd door Yuzu B.V. als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te Generaal van Merlenstraat 15, 2600 Antwerpen (“wij”, “ons”), geregistreerd bij de KBO onder het nummer 0630.671.927, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

1.2 Door het gebruik van onze Website erken je dat je deze Privacy Policy zorgvuldig hebt gelezen en dat je hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy te kunnen wijzigen volgens ons eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen zullen via de Website gecommuniceerd worden. 

1.3 Houd er rekening mee dat we zogenaamde ‘cookies’ of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel geplaatst worden, en die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie over ons gebruik van cookies.  

1.4  Deze Privacy Policy werd het laatst bijgewerkt op 15/04/2020.  

2 WAT & WAAROM WE GEGEVENS VERWERKEN

2.1 Wanneer je de Website gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

Wanneer en op welke basis? 

  • Gebruik van de Website (toestemming en indien van toepassing legitiem belang) 
  • Contact met ons opnemen (toestemming en indien van toepassing legitiem belang) 
  • Versturen van nieuwsbrieven

Welke?

  • Elektronische identificatiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres) 
  • Contactgegevens 

Waarom? 

  • Het verbeteren van de gebruikservaring van de bezoeker op de website
  • Gevolg geven aan verzoek tot contact

2.2 In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van jou. 

2.3 Wij sturen in principe geen van de persoonlijke gegevens die je via de Website verstrekt door aan providers van social media. 

2.4 Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij jouw persoonlijke gegevens ook verwerken:

a) Om je op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die je aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of socialemediakanalen.

b) Om je persoonsgegevens te verwerken zodat wij je bepaalde Diensten kunnen verstrekken.

c) Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om je te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners. Hiervoor zullen wij voorafgaande jouw toestemming vragen. 

d) Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

e) Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om jouw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.  

f) Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door jou gepleegd door middel van jouw registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.

g) In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

3 MET WIE WIJ GEGEVENS DELEN

3.1 Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming zullen we jouw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden verzenden wanneer dit niet vereist is voor de werking van de Website en/of om de Diensten te verlenen. 

3.2 Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om jou de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers jouw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. 

3.3 Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

4 WAAR WIJ GEGEVENS VERWERKEN

4.1 Wijzelf en onze externe verwerkers zullen jouw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

4.2 Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van jouw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die je zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht en wordt het nodige wettelijk beschermingsmechanisme ingevoerd. 

4.3 Een overdracht buiten de EER kan bijvoorbeeld gebeuren via de volgende organisatie: 

  • Google Analytics – USA (EU-VS Privacy Shield). 

5 HOE WIJ GEGEVENS VERWERKEN

5.1 Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen jouw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

5.2 Jouw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat je niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als je jezelf bij onze Website hebt geregistreerd, zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen als je jouw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

5.3 Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. Je begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd. 

5.4 Als en wanneer jouw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij jouw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

6 HOE LANG BEWAREN WE JOUW DATA? 

De periode dat we jouw data bewaren hangt af van de geleverde dienst. We bewaren jouw data:

  • Zo lang als nodig is om het doel te volbrengen waarom we de data verzamelen en verwerken. 
  • Zo lang als nodig is om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen en om onze commerciële activiteiten te volbrengen. 

7 JOUW RECHTEN

7.1 Je hebt het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over je verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.

7.2 Je hebt het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over jou die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Wil je iets laten wijzigen? Stuur een e-mail naar [email protected] 

7.3 Je hebt het recht om je eerder gegeven toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in te trekken. Je kan jouw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]  

7.4 Je hebt het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot jou worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als je jouw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Je dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen. 

7.5 In de plaats van verwijdering kan je ook vragen dat wij de verwerking van jouw persoonsgegevens beperken indien (a) je de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar je ze nodig hebt om jezelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

7.6 Je hebt het recht om je te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien je kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heb je het recht om je kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

7.7 Wanneer jouw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heb je het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heb je het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

7.8 Als je een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kun je een e-mail sturen naar [email protected] In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht je wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van je geldige identiteitskaart waaruit jouw identiteit blijkt. Wij zullen je onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.

7.9 Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, kun je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres [email protected] Blijf je ontevreden over ons antwoord, dan staat het je vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Ga voor meer informatie naar: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.